Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Szkolenia

W dniu 12 maja 2016 r. w Bibliotece Głównej m.st. Warszawy odbyło się szkolenie nt. zasad rozliczania projektu na podstawie obsługi systemu Mobility Tool+. Szkolenie skierowane było do koordynatorów i osób odpowiadających za rozliczenie finansowe dwuletnich projektów mobilności z konkursu 2014 finansowanych w ramach PO WER.

Wśród 36 uczestników znaleźli się przedstawiciele organów prowadzących, szkół zawodowych oraz centrów edukacyjnych z całej Polski.

Podczas szkolenia uczestnicy mieli możliwość:

  • dowiedzieć się, w jaki sposób wprowadzać oraz przekazywać informację o mobilnościach uczestników oraz jak złożyć raport końcowy z realizacji działań za pomocą systemu Mobility Tool+ [przewodnik dla użytkowników po systemie MT+];
  • poznać powiązania pomiędzy systemem MT+ a formularzem SL w systemie OnLine FRSE;
  • zapoznać się z formularzem Raportu Końcowego;
  • omówić zasady rozliczania finansowego projektu [prezentacja];
  • dowiedzieć się jak przygotować Dokument Europass Mobilność za pośrednictwem systemu OnLine FRSE (online.frse.org.pl) [instrukcja];
  • omówić w jaki sposób upowszechniać i wykorzystać wypracowane podczas realizacji projektu rezultaty [prezentacja].
  • skonsultować bieżące działania projektowe z opiekunem z FRSE.

Wyniki ankiety ewaluacyjnej szkolenia wykazały, że spotkanie zostało bardzo wysoko ocenione przez uczestników. Bardzo dziękujemy za udział, pozytywne opinie i sugestie dotyczące organizacji przyszłych szkoleń!materiały szkoleniowe

Zapraszamy do zapoznania się materiałami ze Szkolenia nt. Rozliczenia końcowego projektu na podstawie obsługi systemu Mobility Tool+ dla instytucji realizujących projekty na zasadach Programu Erasmus+ finansowane ze środków PO WER

1. Zarządzanie finansowe projektem - prezentacja ze szkolenia [PDF]


Zapraszamy do zapoznania się materiałami ze Szkolenia nt. Zarządzania projektami dla instytucji realizujących projekty na zasadach Programu Erasmus+ finansowane ze środków PO WER

1. Umowa finansowa między beneficjentem a FRSE [PDF]

Prezentacja informuje o najważniejszych zapisach umowy finansowej; identyfikacji wizualnej; wprowadzaniu zmian do umowy; obowiązujących załącznikach do umowy.

2. Umowa między beneficjentem a uczestnikiem mobilności [PDF]

Prezentacja wskazuje jakie są obowiązki beneficjenta wobec uczestnika, jak również uczestnika wobec beneficjenta; określa i opisuje niezbędne załączniki do umowy; przedstawia zasady sporządzania umowy (w tym Porozumienia o programie zajęć / Programu szkolenia kadry); informuje o Zespole Ekspertów ECVET.

3. Zarządzanie projektem [PDF]

Prezentacja uszczegóławia takie kwestie jak: współpraca z partnerem; rekrutacja uczestników; zasada równości szans kobiet i mężczyzn; przygotowanie pedagogiczne, kulturowe i językowe; realizacja staży i monitorowanie przebiegu staży; raporty uczestników; certyfikacja mobilności; ewaluacja działań; rozpowszechnianie i wykorzystanie rezultatów; metody rozwiązywania problemów; jakość raportu końcowego. 

4. Zarządzanie finansowe projektem [PDF]

Prezentacja skupia się na zagadnieniach związanych z kategoriemi budżetowymi w projekcie; przesunięciami pomiędzy kategoriami budżetu; kwalifikowalności kosztów – koszty nieuprawnione; polityce kursowej; typach podstawowych kontroli oraz kontroli finansowej projektów; dokumentacją projektu; porównaniem z projektami mobilności Leonardo da Vinci.

5. Dokument Europass Mobilność [PDF]

Prezentacja przedstawia informacje związane z procedurą wystawiania dokumentu; najczęstszymi pojawiającymi się błędami; poradami w jaki sposób opracować część opisową dokumentu.